Chưa phân loại

Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh triển khai

Ngày 30/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5993/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn việc tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Kiến trúc, Quy chế quản lý kiến trúc được lập cho các đô thị và điểm dân cư nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 13/6/2021, trong đó đã xác định quan điểm “Phát triển nền kiến trúc Việt Nam hiện dại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống,….”. Nội dung khoản 2 Điều 4 Luật Kiến trúc quy định nguyên tắc Quy chế quản lý kiến trúc phù hợp với Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Theo nội dung nêu tại văn bản số 1739/SXD-QHKT&PTĐT cùa Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh xã Tân An và huyện Tiểu Cần chưa được lập, phê duyệt quy hoạch đô thị và chưa hình thành đơn vị hành chính đô thị. Do đó, việc lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị tại 02 địa bàn nêu trên là chưa đủ cơ sở.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5993-BXD-QHKT_30122022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5993/BXD-QHKT.