Uncategorized

Xác định chức năng đất phục vụ lập quy hoạch

Ngày 20/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 562/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Nam Định về việc xác định chức năng đất phục vụ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Theo đó, khoản 22 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 quy định: “22. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác.”.

Khoản 18 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định: “18. Hạ tầng kỹ thuật khung là hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật chính cấp đô thị, bao gồm các trục giao thông, tuyến truyền tải năng lượng, tuyến truyền dẫn cấp nước, tuyến cống thoát nước, tuyến thông tin viễn thông và các công trình đầu mối kỹ thuật.”.

Mục 1.4.18 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN01:2021/BXD quy định hệ thống cung cấp năng lượng (cấp điện, xăng dầu, khí đốt,…) là một trong các hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Theo quy định pháp luật về đất đai, trạm xăng dầu thuộc mục đích sử dụng là đất công trình năng lượng.

Trên cơ sở các quy định pháp luật nêu trên, đề nghị Sở Xây dựng Nam Định căn cứ quy định về thể hiện các chức năng sử dụng đất tại Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn để xác định chức năng sử dụng đất của cửa hàng kinh doanh xăng dầu phù hợp với cấp độ, loại hình quy hoạch được tổ chức lập.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 562/BXD-QHKT.