Uncategorized

Hướng dẫn việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện

Ngày 28/3/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1168/BXD-QHKT về việc hướng dẫn việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện làm cơ sở lập quy hoạch chung xây dựng xã.

Theo văn bản số 628/TTg-CN ngày 21/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có nội dung “Quá trình rà soát, lập nhiệm vụ quy hoạch, cần có luận cứ để xác định phạm vi, ranh giới, quy mô diện tích lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, hạn chế đưa diện tích đất rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên vào ranh giới lập quy hoạch nhưng đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chí của một khu du lịch quốc gia theo quy định pháp luật về du lịch”. Vì vậy, cần xem xét, rà soát lại phạm vi dự kiến lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Kon Plông 137.124,57 ha.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 “Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch nông thôn và dự án đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật liên huyện, huyện”. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cần lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Kon Plông để làm cơ sở lập quy hoạch chung xây dựng các xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Kon Plông đảm bảo phù hợp với định hướng, giải pháp quy hoạch của Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, quy hoạch tỉnh Kon Tum để đáp ứng yêu cầu đồng bộ giữa các quy hoạch theo quy định pháp luật. 

Quy hoạch chung các xã, quy hoạch chung thị trấn Măng Đen cần nghiên cứu, rà soát về quy mô, dân số, ranh giới, đất đai và có kế hoạch triển khai phù hợp. Tiếp tục triển khai lập quy hoạch chung xây dựng đối với các xã thuộc huyện Kon Plông nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở các quy hoạch xây dựng cấp trên đã được phê duyệt trong giai đoạn trước. Sau khi Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch chung các xã đã thực hiện sẽ được rà soát, điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1168/BXD-QHKT.