Uncategorized

Hướng dẫn một số vướng mắc trong công tác lập

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2184/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Long An hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong công tác lập quy hoạch xây dựng.

Về việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật của các dự án Khu dân cư

Khoản 4 Điều 26 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định: “4. Đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã đã được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong đô thị.”.

Khoản 4 Điều 27 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định: “4. Đồ án quy hoạch chung thị trấn đã được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong đô thị.”.

Khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định: “4. Đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết.”.

Điểm d khoản 2 Điều 30 Luật Xây dựng năm 2014 quy định “d) Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt là cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm trung tâm xã, khu dân cư, khu chức năng khác trên địa bàn xã.”.

Tại các điều 26, 27, 29 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; các điều 16, 17, 19 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 04/7/2010 của Chính phủ quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Điều 30 Luật Xây dựng năm 2014; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD đã quy định việc bố trí, xác định chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với cấp đô thị, khu vực trong đô thị và tại khu vực nông thôn.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc hình thành các dự án hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và xác định các dự án khu dân cư như nêu tại văn bản số 161/SXD-QHKT cần được xem xét, đề xuất trên cơ sở quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị (nếu thuộc phạm vi được định hướng phát triển đô thị) hoặc quy hoạch chung xã và phù hợp với các quy hoạch có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo tuân thủ quy định tại mục 2.16 của Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD; phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất đã được xác định tại quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chung đô thị (đối với điểm dân cư nông thôn thuộc xã nằm trong phạm vi ranh giới hành chính của thị xã, thành phố thuộc tỉnh) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp, thống nhất với các quy hoạch khác có liên quan đang được triển khai thực hiện tại địa phương, đảm bảo việc khai thác, sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả.

Về việc triển khai dự án có quy mô nhỏ hoặc tương đương một ô chức năng của quy hoạch phân khu

Khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP quy định:

2. Các khu vực trong thành phố, thị xã phải được lập quy hoạch phân khu để cụ thể hóa quy hoạch chung, làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết.

3. Các khu vực trong thành phố, thị xã, thị trấn, khi thực hiện đầu tư xây dựng thì phải lập quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.”

Căn cứ quy định nêu trên, việc lập quy hoạch chi tiết dự án trong đô thị không phải thị trấn như nêu tại văn bản số 161/SXD-QHKT cần căn cứ vào quy hoạch phân khu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị: Nội dung văn bản số 161/SXD-QHKT của Sở Xây dựng Long An không nêu rõ việc đấu thầu, đấu giá để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh hay thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình không theo hình thức kinh doanh. Do đó, Bộ Xây dựng không có cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Tại Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đã quy định về kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác lập, quy hoạch, tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Tại khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định “7. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư.”.

Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đã quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và đấu thầu.

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu các quy định pháp luật nêu trên để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về sử dụng kinh phí cho công tác lập quy hoạch đô thị.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2184/BXD-QHKT.