Uncategorized

Bộ Xây dựng cho ý kiến về Đồ án Quy

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3356/UBND-ĐTXD ngày 10/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xin ý kiến về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Thành Đông (tương lai), huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4007/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Căn cứ định hướng phát triển đô thị tại Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 và được cụ thể hóa tại Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 18/10/2018; Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo tổ chức lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Thành Đông (tương lai), huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên làm cơ sở xây dựng và phát triển đô thị Sơn Thành Đông trở thành đô thị loại V, thị trấn trực thuộc huyện Tây Hòa, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý là cần thiết. Tuy nhiên, Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hiện đang được lập, thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần rà soát đồ án quy hoạch đảm bảo thống nhất, phù hợp với Quy hoạch tỉnh, đáp ứng các quy định về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, yêu cầu về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tại các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 và số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022, số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 và số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022, số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023.

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Thành Đông (tương lai) được lập theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 21/7/2021, theo trình tự, nội dung, quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, đã thực hiện việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan; được Hội đồng thẩm định thông qua ngày 29/3/2023. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần lưu ý chỉ đạo thực hiện việc báo cáo Hội đồng nhân dân về đồ án quy hoạch trước khi quy hoạch này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (theo quy định tại khoản 6 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009).

Bộ Xây dựng lưu ý một số nội dung cần nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện như: Việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập đồ án quy hoạch phải được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị, đấu thầu; Rà soát cơ sở pháp lý về phạm vi, ranh giới, quy mô đô thị Sơn Thành Đông đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định pháp luật; Nghiên cứu điều chỉnh tên của đồ án và thời hạn quy hoạch cho phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 đối với đô thị mới.

Việc rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch, đánh giá quỹ đất xây dựng đô thị phải được thực hiện đầy đủ, số liệu cập nhật, theo quy định. Lựa chọn đất xây dựng đô thị phải đảm bảo các yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu, phòng tránh lũ lụt, sạt lở đất, động đất.

Làm rõ về cơ sở dự báo, phương pháp dự báo dân số, động lực phát triển đô thị để đề xuất phương án quy hoạch khả thi (lưu ý quy mô dân số dự báo đến 2025 tại đồ án quy hoạch là 11.800 người, tăng 20,6% so với quy mô dân số hiện trạng năm 2020 là 9.784 người); các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất xây dựng đô thị (lưu ý chỉ tiêu đất dân dụng bình quân toàn đô thị đối với đô thị loại V phải đảm bảo từ 70-100 m2/người).

Nội dung đồ án quy hoạch phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cảnh quan, quản lý và bảo vệ rừng, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, công trình kiến trúc, cảnh quan có giá trị. Lưu ý có giải pháp tổ chức không gian kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông đô thị với hệ thống giao thông quốc gia đi qua địa bàn (đường cao tốc Phú Yên – Đắk Lắk).

Bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch theo quy định (dự thảo Quyết định phê duyệt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch…). Tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan trong quá trình lập đồ án.

Sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy định.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4007/BXD-QHKT.