Chưa phân loại

Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với đồ án

Ngày 30/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 263/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Về sự phù hợp cơ sở pháp lý: Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang, huyện Quảng Xương lập trên cơ sở Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 5445/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, theo kế hoạch đô thị Tiên Trang sẽ đạt loại V giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý một số nội dung đồ án quy hoạch cần nghiên cứu, bổ sung, làm rõ như sau:

Đề nghị bổ sung, làm rõ sự phù hợp của đồ án quy hoạch với Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa; các quy hoạch ngành quốc gia; việc thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã Tiên Trang đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở tài liệu, số liệu hiện trạng khu vực lập quy hoạch, cần bổ sung nội dung đánh giá theo tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị dự kiến; các chương trình, dự án đang triển khai thực hiện.

Đề nghị luận cứ dự báo quy mô dân số (dân số quy đổi) trên cơ cở nguồn tài liệu, số liệu phù hợp các tiềm năng, động lực phát triển đô thị Tiên Trang trong tương lai (quy mô dân số theo Nhiệm vụ quy hoạch chỉ mang tính định hướng, trong thuyết minh đồ án quy hoạch đô thị cần tính toán rõ đối với dân số quy đổi); đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại V (về dân số, quy mô đất đai) theo các Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị và số 26/2022/UBTVQH15 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13.

Đề nghị làm rõ sự chênh lệch diện tích đất hiện trạng (đất ở nông thôn khoảng 200 ha theo thuyết minh tổng hợp) với đất dân cư hiện trạng cải tạo, tái định cư đến năm 2045 (diện tích khoảng 248 ha).

Đô thị Tiên Trang trong tương lai hình thành 03 đơn vị ở bị chia cắt với quốc lộ 1 và đường bộ ven biển, do đó cần đảm bảo việc tiếp cận các công trình dịch vụ – cộng cộng cho từng đơn vị ở, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, tránh việc giao thông giao cắt qua quốc lộ 1 và đường bộ ven biển.

Rà soát các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch QCVN 01:2021/BXD (các chỉ tiêu đất đơn vị ở, chỉ tiêu cây xanh…).

Việc sử dụng đất quy hoạch đến năm 2045 (đất đơn vị ở mới khoảng 75,4 ha đáp ứng khoảng hơn 13.700 người tương ứng theo tiêu chuẩn đô thị loại V) cần phải xem xét trên cơ sở dân số hiện trạng tăng thêm, đảm bảo tiết kiệm đất đai và tập trung nguồn lực cải tạo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư hiện trạng.

Đề nghị bổ sung cụ thể về nội dung cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư hiện hữu trong đồ án quy hoạch, lưu ý giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và môi trường cho khu dân cư dọc theo quốc lộ 1.

Bổ sung khái toán nguồn lực thực hiện quy hoạch và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án theo quy định.

Bản vẽ kèm theo hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cần rà soát tuân thủ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù (thay thế bằng Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_263-BXD-QHKT_30012023.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 263/BXD-QHKT.

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *