Chưa phân loại

Hà Nội tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp qua

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, ngày 6-2-2023 ký ban hành Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc vận hành chính thức kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo.

Theo đó, UBND thành phố đưa vào vận hành chính thức Kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo kể từ ngày 10-2-2023 với địa chỉ truy cập khai thác, sử dụng tại địa chỉ Zalo Official Acount “Phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội”.

Xác định mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước từ thành phố đến cơ sở, UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn đơn vị; tổ chức thông tin, truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được gửi đến thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì vận hành kỹ thuật, bảo đảm Kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị tại trụ sở UBND thành phố hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, bảo mật theo quy định; kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu với Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ quản lý.

Văn phòng UBND thành phố tổ chức hướng dẫn khai thác, sử dụng cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố bảo đảm công tác tiếp nhận, giải quyết các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân được gửi từ ứng dụng Zalo nhanh chóng, kịp thời; tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình khai thác sử dụng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp; xây dựng, trình UBND thành phố ban hành quy chế quản lý, vận hành nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả Kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ nghiên cứu, bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, vận hành và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị hiện đang vận hành trên hạ tầng kỹ thuật tại trụ sở UBND thành phố tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời đưa vào đánh giá, chấm điểm về cải cách hành chính hằng năm tại các cơ quan, đơn vị.

66 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *