Chưa phân loại

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng đến xây dựng

Ngày 20/12, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra kết quả việc tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 17/3/2021, của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trên địa bàn huyện Đan Phượng. Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc

Báo cáo của Huyện ủy Đan Phượng cho thấy, thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” và Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đan Phượng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập nội dung kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; toàn huyện tổ chức 117 hội nghị quán triệt với tỷ lệ tham dự đạt 96,1%; chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch và 98 văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). 

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, huyện Đan Phượng đã chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện theo đúng quy định các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan chuyên môn, nhất là các định mức, chế độ trong chi ngân sách và quản lý sử dụng tài sản công; tiết giảm tối đa kinh phí chi cho các hội nghị; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên. 80/80 đơn vị dự toán đã thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách; công khai quyết toán ngân sách theo đúng quy định. Công tác đấu thầu, chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt tỷ lệ 100% các gói thầu…

Đáng chú ý, huyện cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ứng dụng phần mềm quản lý văn bản trong hoạt động nội bộ cơ quan huyện; thực hiện rà soát, công khai thủ tục hành chính, minh bạch trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; đưa vào hoạt động hệ thống quản lý phản ánh và tương tác trực tuyến để tiếp nhận thông tin phản ánh giữa chính quyền và người dân.

Huyện Đan Phượng cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; kiểm tra, giám sát theo chuyên đề và khi có dấu hiệu vi phạm. Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã quyết định thành lập 12 đoàn kiểm tra đối với 48 tổ chức Đảng và 19 đảng viên; thành lập 11 đoàn giám sát đối với 17 tổ chức Đảng và 2 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng và 5 đảng viên…

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã nêu nhiều ý kiến nhằm làm rõ những tồn tại, hạn chế cũng như phân tích những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục nhằm giúp huyện Đan Phượng tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình số 10-CTr/TU.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, ghi nhận việc Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy; Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương.

Tuy vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, như: Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy chưa chặt chẽ; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn hạn chế…, qua đó, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng sớm có phương hướng, kế hoạch cụ thể để khắc phục, không để sai phạm phát sinh. 

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Đan Phượng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Huyện cần nắm chắc cơ sở, chú trọng thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo… của công dân; kịp thời kiểm tra, xác minh khi có đơn thư phản ánh cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, huyện cần phát huy vai trò của các cơ quan tư pháp trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để hướng tới nền hành chính phục vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đan Phượng đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cùng với đó, cần xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm để giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Đan Phượng tập trung triển khai các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm nhân dân được đón năm mới và Tết Nguyên đán an lành, hạnh phúc.