Site icon Ký Gửi Bất Động Sản

Triển khai Kết luận số 45-KL/TW về Định hướng Quy

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn số 627/UBND-KTTH thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về triển khai Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung Kết luận số 45-KL/TW với nhiều hình thức phù hợp giúp các cơ quan, đơn vị, người lao động và Nhân dân hiểu rõ về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghiên cứu, vận dụng những quan điểm, định hướng chủ yếu được nêu tại Kết luận số 45-KL/TW để thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành Trung ương trong việc hoàn thiện nội dung liên quan đến các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng và quy hoạch chuyên ngành.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham mưu UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 Phối hợp tích cực với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan và địa phương có liên quan đẩy nhanh công tác lập quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp với không gian, thực tế phát triển, khả năng huy động nguồn lực của tỉnh, của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Exit mobile version