Uncategorized

Bộ Xây dựng góp ý về đồ án Quy hoạch

Ngày 20/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 555/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho ý kiến góp ý về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư (phần mở rộng), huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000).

Theo đó, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có xác định Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Yên Lư tại xã Yên Lư và thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với quy mô 600 ha, trong đó diện tích quy hoạch giai đoạn 2021-2030 gồm Khu công nghiệp Yên Lư 377ha (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 và quyết định thành lập) và phần mở rộng có diện tích 223ha, phần đô thị – dịch vụ có quy mô 60ha. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo tổ chức lập Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư (phần mở rộng) theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt; Đồ án đã được tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, được Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang thẩm định. Việc lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp làm cơ sở đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý là cần thiết.

Về quy mô diện tích lập quy hoạch và nội dung đồ án: Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư (phần mở rộng) có quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 204,85ha, giảm 18,15ha (8,14%) so với định hướng tại Quy hoạch tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cần chỉ đạo rà soát, chịu trách nhiệm đảm bảo phạm vi Đồ án quy hoạch phân khu khu công nghiệp phù hợp với vị trí đã được xác định trong Quy hoạch tỉnh Bắc Giang; làm rõ về sự chênh lệch diện tích so với Quy hoạch tỉnh; quản lý phần diện tích chênh lệch 18,15ha theo đúng quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch và pháp luật có liên quan.

Việc rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch phải được thực hiện đầy đủ, số liệu cập nhật theo quy định. Nội dung đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Dũng được phê duyệt.

Cơ cấu các loại đất giao thông, cây xanh, các khu kỹ thuật tại Đồ án cơ bản phù hợp với Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD. Tuy nhiên, cần lưu ý đất giao thông và cây xanh phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 10% diện tích toàn khu, không bao gồm đất giao thông, cây xanh trong khuôn viên lô đất các cơ sở sản xuất; đảm bảo yêu cầu khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định.

Việc bố trí khu công trình dịch vụ phải đảm bảo đúng chức năng phục vụ cho khu công nghiệp, không quy hoạch bố trí các chức năng khác không đúng quy định, trong đó lưu ý về đề xuất bố trí cơ sở lưu trú cho người lao động, chuyên gia (2200 người) trong phạm vi khu công nghiệp.

Rà soát nội dung quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng chung, trong và ngoài khu công nghiệp. Nghiên cứu giải pháp đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận tiện giữa khu vực 2 bên tuyến đường ĐH.5B (ĐT398), đảm bảo cho việc tiếp cận sử dụng của người lao động khu công nghiệp tới khu dịch vụ.

Khu vực quy hoạch có 02 tuyến đường điện 500kv và 220kv, việc tổ chức không gian chức năng, bố trí các công trình phải đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, an toàn cho người và tài sản theo quy định. Lưu ý rà soát sự phù hợp của việc quy hoạch 2,5ha nghĩa trang, bố trí quỹ đất dự trữ nghĩa trang giữa 2 tuyến đường điện trong phạm vi quy hoạch, đảm bảo các yêu cầu về giao thông tiếp cận, bảo vệ môi trường.

Bộ Xây dựng lưu ý một số nội dung sau: Căn cứ quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cần chỉ đạo rà soát, tổ chức lập, điều chỉnh các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đảm bảo thống nhất, đồng bộ các cấp độ quy hoạch, theo đúng trình tự, quy định pháp luật.

Việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch, lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, đấu thầu và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam đồ án quy hoạch được phê duyệt theo quy định.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 555/BXD-QHKT.