Uncategorized

Lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 493/UBND-KTN thống nhất về chủ trương việc lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi.

Theo đó, Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 2.107 ha (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Hòa); thời gian thực hiện trong năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi kiểm tra, rà soát và xác định cụ thể phạm vi, ranh giới lập Quy hoạch phân khu đảm bảo khớp nối đồng bộ, tránh chồng lấn với ranh giới các phân khu chức năng khác đã được xác định trong đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt; trên cơ sở đó, chủ trì tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Đông Bắc thành phố Quảng Ngãi, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định, đảm bảo phù hợp với đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 và đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 đã được phê duyệt.