Uncategorized

Ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Khánh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị thực hiện một số nội dung: Xây dựng phương án kêu gọi, thu hút đầu tư để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch tỉnh, bao gồm đầu tư công và thu hút các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước; xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với phương án phát triển các ngành, lĩnh vực theo từng giai đoạn. Trong tổ chức thực hiện quy hoạch cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các sở, ngành, địa phương…

Một góc Khu kinh tế Vân Phong

Đối với việc thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm chất lượng cao; công nghiệp cơ khí chế tạo công nghệ cao (chủ đạo là đóng tàu); công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chế biến dầu khí… Đồng thời, ưu tiên các dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gắn với thế mạnh về du lịch biển, du lịch sinh thái; thu hút các dự án phát triển phần mềm, công nghệ số, các dự án dịch vụ vận tải – logistics, các trung tâm hội chợ – triển lãm, phát triển đô thị thông minh… Đối với Khu Kinh tế Vân Phong, tỉnh tập trung thu hút dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề ưu tiên thu hút đầu tư theo Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Đầu tư xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển; đầu tư công nghệ thông tin, nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực đại dương, hàng hải, công nghệ sinh học, dược liệu biển và sinh thái biển.

Để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sớm đạt được mục tiêu quy hoạch tỉnh đề ra, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh; rà soát, bổ sung các dự án kêu gọi đầu tư mới, nhất là các dự án lớn, có tính lan tỏa cao, làm động lực cho sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2025, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021 – 2025… Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh…

Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư của tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2025 là 354.000 tỷ đồng; giai đoạn 2026 – 2030 là 664.000 tỷ đồng.