Tin Tức

Đồng Nai xử lý 65 dự án vi phạm tiến

Theo UBND tỉnh, từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, hàng năm đã chỉ đạo sở, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra tiến độ đầu tư, đưa đất vào sử dụng đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Qua kiểm tra, đa số dự án đầu tư, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đều thực hiện đầu tư theo tiến độ ghi trên giấy chứng nhận đầu tư.

Tuy nhiên, cũng còn 65 dự án, công trình vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng (từ 1/7/2014-15/11/2022), với tổng diện tích tổng diện tích đất 2.319,4 ha. Trong đó có 50 trường hợp, tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so tiến độ đầu tư; 9 trường hợp không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; 6 trường hợp đã triển khai nhưng còn vướng mắc về công tác bồi thường, thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng.

Về kết quả xử lý, UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất cho 42 dự án, công trình (593,9 ha). Trong 42 dự án được gia hạn, đến nay 15 dự án (55,2 ha) đã đưa đất vào sử dụng, ngoài ra đang theo dõi và xử lý 22 dự án (516,3 ha). Bên cạnh đó, tiến hành thu hồi đất 10 dự án, công trình (23,9 ha); đang xử lý 18 dự án (1.724 ha).

UBND tỉnh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất. Trường hợp dự án không đưa đất vào sử dụng, hoặc chậm tiến độ, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp đủ điều kiện thì xem xét cho nhà đầu tư được gia hạn thời hạn sử dụng đất, để tiếp tục triển khai đầu tư dự án;

Ngoài ra, sẽ giao các sở, ngành, UBND cấp huyện nơi có đất giám sát, đôn đốc, theo dõi nhà đầu tư đưa đất vào sử dụng trong thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất, kịp thời báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, để chỉ đạo xử lý theo quy định; nghiên cứu, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục hành chính, giúp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đưa đất vào sử dụng đúng tiến độ phê duyệt.

Đối với trường hợp thu hồi đất, giao UBND cấp huyện chỉ đạo đơn vị trực thuộc, phối hợp đơn vị chức năng quản lý đất đã thu hồi giám sát, đôn đốc việc di dời tài sản trên đất của chủ đầu tư, nhằm bàn giao đất cho đơn vị có chức năng quản lý đất đã thu hồi quản lý theo quy định. Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành việc di dời, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện việc cưỡng chế di dời đúng quy định.

Còn trường hợp đã gia hạn tiến độ sử dụng đất, hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, chưa hoàn thành dự án theo tiến độ phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi đất, mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Giao UBND cấp huyện rà soát đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các dự án; rà soát tình hình thực tế của địa phương cũng như năng lực thực hiện dự án của nhà đầu tư, kịp thời báo cáo đề xuất hủy bỏ dự án không có tính khả thi.