Uncategorized

Hướng dẫn thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu

Ngày 06/4/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1328/BXD-QHKT gửi Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng CDCC về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu sau thi tuyển phương án kiến trúc.

Theo đó, căn cứ kết quả thi tuyển phương án kiến trúc Dự án xây dựng Cung văn hóa thể thao Thanh niên Hà Nội tại khu đất số 1-3 phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội tại Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 của UBND thành phố Hà Nội (kèm theo văn bản 08/CV-CDCC). Theo đó,  phương án do Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng CDCC đề xuất là phương án được UBND thành phồ Hà Nội lựa chọn và triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng, kiến trúc và pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp, Công ty Cổ phần Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng CDCC không đủ điều kiện năng lực để triển khai các bước tiếp theo (tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng) thì có thể liên danh với các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1328/BXD-QHKT.