Uncategorized

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về bãi

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về quy định liên quan đến bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn.

Bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc “hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính” theo đúng quy định của Chính phủ. Ảnh: VGP/Minh Anh

Theo đó UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 74/TP-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Cụ thể, các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát và báo cáo về UBND Thành phố (qua Sở Tư pháp) việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ phải nộp, xuất trình là Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú (phải chứng minh thông tin nơi cư trú trước khi xác nhận như Sơ yếu lý lịch, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…) khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, cũng như nguyên tắc “hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính” theo đúng quy định của Chính phủ.

UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, cơ quan, tổ chức biết và khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo quy định về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tuyên truyền các lợi ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp, sử dụng tài khoản định danh điện tử trong ứng dụng VneID, tăng tỷ lệ người dân tham gia thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, Công an thành phố tập hợp khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND thành phố đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ, báo cáo Cục nghiệp vụ ban hành quy chế phối hợp xác minh giữa các đơn vị tiếp nhận hồ sơ hành chính với lực lượng Công an cùng cấp để phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ hành chính, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về việc tổ chức, thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, Giấy xác nhận thông tin cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Chính phủ. Tăng cường các đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.