Uncategorized

Bãi bỏ 124 thủ tục hành chính trong 3 tháng

Theo báo cáo 91/BC-UBND, trong quý I/2023, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành 9 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ (công bố danh mục 203 thủ tục hành chính, bãi bỏ 124 thủ tục hành chính).

Bộ phận Một cửa tại quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Như vậy, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố hiện là 1.875 thủ tục hành chính, trong đó cấp sở, cơ quan tương đương sở là 1.479 thủ tục, cấp huyện là 284 thủ tục và cấp xã là 112 thủ tục. 

Tính đến ngày 14/3/2023 đã tiếp nhận, xử lý 1.082 kiến nghị, phản ánh. Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý xong là 1.052 (đạt 97%).

Quý I/2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận toàn thành phố 765.619 hồ sơ. Trong đó, các cấp, các ngành đã giải quyết 739.630 hồ sơ; giải quyết trước hạn, đúng hạn 738.004 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,7%; giải quyết quá hạn 1.626 hồ sơ, tỷ lệ 0,3%. Số hồ sơ đang giải quyết là 25.989 hồ sơ.

Theo UBND TP, hiện tại 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đội ngũ cán bộ, công chức được kiện toàn tại bộ phận “một cửa” bảo đảm đáp ứng đầy đủ về năng lực, chuyên môn công tác, kinh nghiệm thực tế, không sử dụng lao động hợp đồng làm công tác tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận “một cửa”.

Trong quý I/2023, UBND thành phố cũng đã ban hành 6 quyết định phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Du lịch, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Công Thương…

Từ nay đến cuối năm 2023, thành phố tổ chức, triển khai các nhiệm vụ: Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội; kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn thành phố năm 2023; tập trung hướng dẫn số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính tới UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; tích hợp kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu với kho dữ liệu tập trung thành phố để việc số hóa được tiến hành trên thực tế.

Báo cáo trong phiên họp Chính phủ thường kỳ với các địa phương đầu tháng 2/2023, Chủ tịch TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã cho biết, trong năm nay, Hà Nội triển khai quyết liệt về cải cách thủ tục hành chính qua triển khai phân cấp, uỷ quyền thủ tục hành chính trong 12 lĩnh vực đến cấp huyện theo tiêu chí cấp nào sát việc nhất thì thực hiện.

Trên thực tế, thời gian qua, Hà Nội đang đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền đối với các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện để thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Cụ thể như thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội đảm bảo theo tinh thần cải cách hành chính theo hướng tiếp tục tăng phân cấp mạnh hơn cho cấp huyện. Trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế – xã hội trên địa bàn Thành phố và Nghị quyết về việc thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn Hà Nội.

Để phân cấp, ủy quyền hiệu quả, Hà Nội tiếp tục xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, quy trình tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc thực hiện phân cấp theo ngành, lĩnh vực tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã để kịp thời nắm bắt các vướng mắc, khó khăn và xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thành phố tiếp tục rà soát về tổ chức, bộ máy, biên chế; rà soát về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của thành phố; rà soát về thủ tục hành chính để bảo đảm nguồn lực thực hiện phân cấp, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.