Uncategorized

Lạng Sơn: Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện báo cáo

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 1215/VP-KT, ngày 22/3/2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện báo cáo xây dựng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát theo ý kiến của Bộ Xây dựng; chủ động tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả xây dựng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030.

Theo Công văn số 1006/BXD-QLN ngày 20/3/2023 của Bộ Xây dựng về việc xây dựng hoặc điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023:

 

Bộ Xây dựng đề nghị, đối với các địa phương chưa xây dựng, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 thì khẩn trương thực hiện theo quy định; sau khi phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 thì phải xây dựng hoặc điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm theo quy định cho phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở đã phê duyệt.

 

Đối với các địa phương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 thì khẩn trương phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 theo quy định của pháp luật về nhà ở.