Uncategorized

Hướng dẫn công tác lập quy hoạch xây dựng cụm

Ngày 22/3/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1066/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn công tác lập quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp.

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, “Cụm công nghiệp là nơi sản xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh”.

Theo quy định kỹ thuật tại mục 2.5.1 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD có xác định yêu cầu chung đối với quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao là “Quy hoạch khu công nghiệp (bao gồm cả cụm công nghiệp), khu chế xuất và khu công nghệ cao phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh”.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP “Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp thực hiện theo quy định về quy hoạch chi tiết khu chức năng tại Luật Xây dựng; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan”.

Như vậy, cụm công nghiệp là khu vực được hình thành đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác và được hình thành theo nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn cấp huyện và quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp được thực hiện theo các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng.

Trình tự, cơ sở pháp lý triển khai thực hiện các cấp độ quy hoạch xây dựng đối với cụm công nghiệp được triển khai dựa vào từng trường hợp cụ thể (trong hay ngoài đô thị) tại địa phương theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản pháp lý có liên quan.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1066/BXD-QHKT.