Uncategorized

Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc phê duyệt

Ngày 21/3/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1019/BXD-QHKT gửi Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cho ý kiến đối với việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai (viết tắt là Đồ án quy hoạch chi tiết).

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 14 Luật Xây dựng năm 2014 “cấp độ quy hoạch xây dựng phải bảo đảm thống nhất và phù hợp với quy hoạch có cấp độ cao hơn”, do đó Đồ án quy hoạch chi tiết cần đảm bảo thống nhất với quy hoạch phân khu, quy hoạch chung có liên quan đến khu vực lập quy hoạch chi tiết.

Khoản 12 Điều 28 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 có quy định “Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng xem xét, quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm định quy hoạch xây dựng. Do đó, việc điều chỉnh cục bộ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ điều chỉnh cục bộ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1019/BXD-QHKT.