Uncategorized

Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Công văn số 510/UBND-KT, ngày 28/4/2023).

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn (Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam) trong quá trình hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức nghiên cứu, rà soát Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch ngành quốc gia và các chủ trương, định hướng của tỉnh mới phát sinh từ tháng 10/2022 đến nay cần cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác tổ chức, điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc lập Quy hoạch tỉnh. Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức làm việc trực tiếp với một số sở, ban, ngành để thảo luận, thống nhất các nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý đối dự thảo Quy hoạch tỉnh và cập nhật thông tin mới cần bổ sung vào quy hoạch. Tổng hợp kết quả tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý, hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch tỉnh, trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh. Hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh theo kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch trình xin ý kiến UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Quy hoạch tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.