Uncategorized

Nâng cao chất lượng cung ứng đối với một số

Ngày 24/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Dịch vụ y tế công; Dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2023.

Theo kế hoạch, thông qua kết quả đo lường sự hài lòng để nắm bắt nhu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức, nghiên cứu, phân tích đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung ứng đối với một số dịch vụ công trên địa bàn Hà Nội trong những năm tiếp theo. Mức độ hài lòng được công bố, thông tin kịp thời, đầy đủ tới các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ thuộc Thành phố và được các cơ quan, đơn vị sử dụng hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

UBND Thành phố yêu cầu phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin đa dạng, phù hợp với thực tế của đơn vị đối tượng khảo sát; quá trình triển khai được giám sát, kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo kết quả các hoạt động chính xác, khách quan, có chất lượng.

Đối với lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng, đối tượng khảo sát là các cá nhân, người đại diện tổ chức trực tiếp thực hiện giao dịch và đã nhận kết quả tại các cơ quan, đơn vị gồm: Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh đặt trên các quận, huyện, thị xã của Thành phố; Bộ phận Một cửa của Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã của Thành phố.

Đối với dịch vụ y tế công, giáo dục công, đối tượng khảo sát là người dân đã trực tiếp trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập và các cơ sở y tế công lập của Thành phố.

Thời gian khảo sát được tính từ 01/01/2023 đến thời điểm khảo sát, kết hợp khảo sát trực tuyến tại địa chỉ: https://form.gov.vn và trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị; khảo sát trực tiếp tại các cơ sở y tế công, giáo dục công của Thành phố. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Thành phố.

UBND Thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội chủ trì triển khai Kế hoạch. Tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra xã hội học; xây dựng các báo cáo nghiên cứu, phân tích, đánh giá kết quả đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với 4 dịch vụ công.