Tin Tức

Đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023.

Theo Bộ Tài chính, thực tế hiện nay, các ngành như bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp… gặp nhiều khó khăn. Đồng thời cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột Nga – Ukraina, tín dụng bị thắt chặt, chi phí tiếp cận tài chính tăng… Đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất kinh, doanh.

Do đó, để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất như đã áp dụng trong những năm qua. Cụ thể, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp sẽ được giảm 30% trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023.

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước, thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Để đơn giản thủ tục hành chính và thuận lợi trong tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ thành phần hồ sơ chỉ gồm 2 loại văn bản. Đồng thời với quy định hiện nay, người nộp thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp, nên người thuê đất khi đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của mình. Trên cơ sở đó, hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023 của người thuê đất, thuê mặt nước theo mẫu; Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước, hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước, hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Được biết qua kết quả thực hiện các gói hỗ trợ và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội trong 11 tháng năm 2022, Bộ Tài chính đã miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, chính sách giảm thuế suất thuế VAT từ 10% xuống 8% có quy mô giảm thuế lớn nhất với 36,7 nghìn tỷ đồng; giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng; giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng; giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay 1,9 nghìn tỷ đồng; giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng 1,7 nghìn tỷ đồng…