Uncategorized

Bộ Xây dựng góp ý đồ án Quy hoạch chi

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1137/UBND-XD ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị góp ý đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Yên Sơn – Bắc Lũng phần mở rộng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1952/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 7 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Bộ Xây dựng thực hiện góp ý kiến đối với trường hợp điều chỉnh quy mô diện tích lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp không quá 10% và 30 ha so với quy mô diện tích của khu công nghiệp đã được xác định trong Danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 có xác định Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Yên Sơn – Bắc Lũng tại huyện Lục Nam với quy mô 490 ha, trong đó phần mở rộng là 190 ha. Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Yên Sơn – Bắc Lũng phần mở rộng có quy mô 184,38 ha, giảm 5,62 ha (tương đương 2,96%) so với quy mô tại Quy hoạch tỉnh Bắc Giang (190 ha).

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cần chỉ đạo rà soát, chịu trách nhiệm đảm bảo phạm vi, ranh giới lập đồ án quy hoạch phù hợp với vị trí được xác định trong Quy hoạch tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Nam, Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Sơn – Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000) đã được phê duyệt; làm rõ về sự chênh lệch diện tích so với Quy hoạch tỉnh, quản lý phần diện tích chênh lệch 5,62 ha theo đúng quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch và pháp luật có liên quan.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1952/BXD-QHKT.