Uncategorized

Hướng dẫn đối với nội dung điều chỉnh quy hoạch

Ngày 07/6/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2353/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn đối với nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Kế Sách (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

Theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến giai đoạn 2021 – 2025, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách là đô thị loại IV. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các chỉ tiêu phát triển, đảm bảo theo yêu cầu phân loại đô thị quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và yêu cầu về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Pháp luật về quy hoạch đô thị đã quy định rõ, cụ thể về trình tự, trách nhiệm và thẩm quyền lập, điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định. Việc điều chỉnh quy hoạch phải được Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá quá trình thực hiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Kế Sách đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 (QHC thị trấn Kế Sách) theo quy định tại Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị; đồng thời, phải bảo đảm quy định tại Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị về điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị.

Theo QCVN 01:2021/BXD, đất dân dụng là “đất để xây dựng các công trình chủ yếu phục vụ các hoạt động dân dụng bao gồm đất đơn vị ở hoặc đất ở tại đô thị, đất công trình dịch vụ – công cộng đô thị, đất cây xanh công cộng và đất hạ tầng kỹ thuật đô thị”. Do đó, trường hợp khu đất có diện tích khoảng 5,53 ha đã được định hướng là chức năng sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại QHC thị trấn Kế Sách, nếu thông qua công tác rà soát, Ủy ban nhân dân Tỉnh xác định dự án tại khu đất này không thực hiện được và việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất tại đây sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các khu vực chức năng dân dụng hiện hữu của thị trấn Kế Sách thì cần căn cứ quy định pháp luật về điều kiện nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch để xem xét việc điều chỉnh QHC thị trấn Kế Sách. Mức độ điều chỉnh quy hoạch (điều chỉnh tổng thể hoặc điều chỉnh cục bộ) cần được đánh giá, xác định trên cơ sở các định hướng của QHC thị trấn Kế Sách đã được phê duyệt; việc điều chỉnh quy hoạch cần bảo đảm nâng cao chất lượng đô thị về hạ tầng  kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phải tổ chức lấy ý kiến theo quy định để có sự đồng thuận của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Do dự án của công ty TNHH một thành viên bất động sản Hưng Phát đã đi vào hoạt động, thời hạn cho thuê đất đến hết tháng 6/2058, nên UBND tỉnh Sóc Trăng cần xem xét đồng thời các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư và các quy định pháp luật liên quan khi xem xét, quyết định thực hiện điều chỉnh quy hoạch để tránh tiêu cực, thất thoát.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2353/BXD-QHKT.