Site icon Ký Gửi Bất Động Sản

Bộ Xây dựng cho ý kiến về Đồ án quy

Ngày 06/6/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2327/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến về Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Về cơ sở, căn cứ pháp lý: Quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa căn cứ theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 là có cơ sở.

Theo Phụ lục XI tại Quyết định số 153/QĐ-TTg, khu công nghiệp Phú Quý đến năm 2030 có diện tích là 454 ha và sau năm 2030 có diện tích là 845 ha, đồ án quy hoạch có diện tích 531,64 ha, do đó cần làm rõ sự phù hợp về quy mô lập Đồ án quy hoạch với Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa.

Về tuân thủ quy định pháp luật: Theo Khoản 2 Điều 26 Luật Xây dựng năm 2014 và Luật số 35 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, cơ quan tổ chức lập quy hoạch cần xác định thời hạn lập quy hoạch cho Khu công nghiệp Phú Quý.

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo rà soát, phê duyệt nhiệm vụ Đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy mô diện tích lập quy hoạch tại hồ sơ lấy ý kiến Bộ Xây dựng (theo Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa có diện tích lập quy hoạch là 733,11 ha, hồ sơ Đồ án quy hoạch lấy ý kiến Bộ Xây dựng có diện tích lập quy hoạch là 531,64 ha) đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục lập Đồ án quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng.

Nội dung của Đồ án quy hoạch cần bổ sung làm rõ một số vấn đề như: Quy mô lao động trong khu công nghiệp Phú Quý khoảng từ 36.000 đến 58.500, trong đó đất hành chính – dịch vụ công cộng khoảng 03 ha chiếm tỷ lệ 0,59 % diện tích đất khu công nghiệp, do đó cần rà soát, luận cứ để đảm bảo các dịch vụ công cộng cho người lao động trong khu công nghiệp; xem xét tính khoa học, sự phù hợp của vị trí đất hành chính – dịch vụ đối với việc tiếp cận, sử dụng của người lao động (công trình hạ tầng xã hội, nhà ở công nhân).

Bổ sung hướng phát triển, mở rộng khu công nghiệp Phú Quý sau năm 2030 (quy mô khoảng 845 ha) làm cơ sở hoạch định kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa và Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Rà soát đảm bảo việc khoanh vùng bảo vệ khu di tích cấp tỉnh phần mộ Tiến sỹ Lưu Đình Chất theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; nghiên cứu mở rộng không gian và  hướng giao thông tiếp cận với di tích nêu trên (tránh việc các nhà máy công nghiệp tác động ảnh hưởng tiêu cực tới di tích).

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2327/BXD-QHKT.

Exit mobile version