Uncategorized

Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với nội dung

Theo đó, về căn cứ, cơ sở pháp lý và việc tổ chức lập quy hoạch:

Thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được thành lập theo Nghị quyết số 1003/NQ-UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội trên cơ sở toàn bộ 121,84 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 100.610 người của thị xã Hồng Ngự. Việc UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch chung đô thị đối với thành phố Hồng Ngự là phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị. 

Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, thành phố Hồng Ngự được dự kiến phát triển, công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại II. Do đó, việc xác định mục tiêu quy hoạch và lựa chọn, áp dụng các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật trong Đồ án quy hoạch là có cơ sở.

Đồ án quy hoạch được lập trên cơ sở Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp được phê duyệt tại Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Nội dung Đồ án đã được tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến Đồ án quy hoạch là phù hợp theo quy định pháp luật.

Đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp cân nhắc, xác định tên gọi đồ án là “Quy hoạch chung thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp” để phù hợp thực tế thành phố Hồng Ngự đã được thành lập năm 2020; đồng thời, xác định thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2045 bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị. Trên cơ sở đó, đề nghị rà soát, hoàn chỉnh nội dung hồ sơ đồ án đảm bảo thống nhất, đồng bộ với tên Đồ án.

Các nội dung định hướng phát triển và giải pháp, phương án tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật còn phù hợp từ đồ án Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự, được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 (Quy hoạch năm 2014) cần được nghiên cứu, cân nhắc kế thừa; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và liên tục trong thực hiện. Lưu ý cần đánh giá, có phương án xử lý đối với các dự án đầu tư đã, đang thực hiện theo trình tự, thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt theo quy định.

Về nội dung đồ án quy hoạch: Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch chung thị xã Hồng Ngự đến năm 2030, được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt theo Quy hoạch năm 2014 và Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1580/QĐ-TTg ngày 09/9/2013 (khu vực của thành phố Hồng Ngự nằm trong phạm vi khu kinh tế), Đồ án đã đưa ra nhận định chung về thực trạng công tác quản lý, những bất cập, vướng mắc trong triển khai thực hiện theo quy hoạch về phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, Đồ án cũng đã đặt ra những nội dung mới về tiềm năng, động lực phát triển trong giai đoạn hiện nay của thành phố Hồng Ngự.

Về cơ bản, nội dung Đồ án đã đề xuất, xác định được cơ cấu tổ chức không gian, định hướng phát triển đô thị, các giải pháp tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thành phố Hồng Ngự; các chỉ tiêu kinh tế –  kỹ thuật chủ yếu theo mục tiêu, định hướng phát triển đô thị trong tương lai.

Bộ Xây dựng lưu ý một số nội dung cần rà soát, nghiên cứu bổ sung như:

 – Về hiện trạng: Đồ án nêu hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp năm 2020 là 9.279,24 ha. Tuy nhiên, theo quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trong Đồ án 6.303,90 ha. Đề nghị rà soát, làm rõ, bảo đảm thống nhất về nội dung này trên cơ sở độ tin cậy, chính xác của các nguồn tài liệu, số liệu. Đồng thời, nội dung Đồ án cần đánh giá cụ thể, rõ về thực trạng tình hình các dự án đầu tư đã đầy đủ cơ sở pháp lý về thủ tục đầu tư theo quy định, đang triển khai hoặc chuẩn bị thực hiện; từ đó, có giải pháp xử lý phù hợp, khả thi.

– Về dự báo và lựa chọn áp dụng các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật: Theo thuyết minh đồ án, chỉ tiêu đất dân dụng đô thị là 107,1 m2/người, chỉ tiêu đất ở là 56,0 m2/người là cao so với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD đối với đô thị loại II trực thuộc tỉnh và không phù hợp với Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt. Đề nghị rà soát, làm rõ và luận cứ đầy đủ cơ sở xác định, lựa chọn các chỉ tiêu đất dân dụng, đất đơn vị ở, đất cây xanh trong nội dung đồ án.

 Cần rà soát luận cứ và tính khả thi của dự báo dân số đến năm 2025 đạt khoảng 140.000 người, đến năm 2030 đạt khoảng 200.000 người trong khi thực trạng quy mô dân số tăng rất thấp trong giai đoạn 2012 – 2021 (81.094 người năm 2012; 95.970 người năm 2021).

 Đồ án cần đánh giá, so sánh các chỉ tiêu đạt được của quá trình thực hiện theo Quy hoạch năm 2014, trên cơ sở các tiêu chí, chỉ tiêu của đô thị loại II để làm căn cứ đề xuất các giải pháp quy hoạch. Tập trung, đánh giá rõ việc thực hiện về nội dung quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong Quy hoạch năm 2014. Việc lập Quy hoạch chung thành phố Hồng Ngự cần nghiên cứu, tính toán, xác định các chỉ tiêu phát triển, đảm bảo theo yêu cầu nâng loại đô thị quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15, yêu cầu về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

– Về định hướng phát triển không gian: Định hướng phát triển không gian được đề xuất thông qua mô hình phát triển đô thị biên giới đa chức năng (Kịch bản 3) với các ý tưởng: Khu kinh tế biên giới, đại lộ Bắc Nam, lõi công viên công cộng, trung tâm đô thị lịch sử, khu bến thuyền. Tuy nhiên, các định hướng này chưa được làm rõ trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Cần rà soát, xem xét lại sự thống nhất, đồng bộ và mối quan hệ giữa mô hình phát triển và định hướng phát triển không gian thành phố Hồng Ngự trong nội dung đồ án.

Thuyết minh Đồ án nêu về các khu vực đô thị cũ, có ý nghĩa lịch sử – văn hóa trong thành phố Hồng Ngự. Vì vậy dề nghị làm rõ, bổ sung phạm vi, khoanh vùng các khu vực này và đề xuất nguyên tắc quản lý phát triển theo quy định, tránh tình trạng xâm phạm, lấn chiếm đất đai và thực hiện các dự án đầu tư trên đất đối với các di tích đã được xếp hạng.

Cần bổ sung nghiên cứu, đề xuất cụ thể trên cơ sở các quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh tại Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018, số 950/QĐ ngày 01/8/2018, số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh.

– Về thiết kế đô thị: Rà soát hoàn thiện, bổ sung nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Quy hoạch đô thị và quy định cụ thể tại các Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013, số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

– Về định hướng hạ tầng kỹ thuật: Đề nghị bổ sung phân tích, đề xuất phương án quy hoạch mạng lưới đường cụ thể như: Sơ đồ mạng lưới đường, phân cấp mạng lưới đường, quy mô mặt cắt tương ứng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của phương án quy hoạch đạt được theo các Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD và QCVN 07-2016/BXD.

Bổ sung nội dung đánh giá đất xây dựng theo điều kiện tự nhiên, làm cơ sở cho việc xác định các khu vực thuận lợi xây dựng; trên cơ sở đó, xác định các lưu vực thoát nước chính, khu vực cấm, khu vực hạn chế xây dựng và đề xuất, lựa chọn phương án quy hoạch cao độ nền xây dựng phù hợp. Rà soát tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt trong đồ án phù hợp với tiêu chí đô thị loại II; xác định rõ nguồn nước (số lượng, vị trí, khả năng cung cấp nước, hành lang bảo vệ, . . .), bổ sung nội dung tính toán thủy lực để xác định các thông số thiết kế mạng lưới cấp nước đô thị. Bổ sung giải pháp tổng thể về chiếu sáng đô thị.

– Về bảo vệ môi trường: Các nội dung định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồng Ngự khi nghiên cứu cần tính toán đến tác động của tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm đưa ra giải pháp quy hoạch phù hợp cho thành phố. Nghiên cứu lồng ghép phòng chống thiên tai trong giải pháp quy hoạch đô thị đối với vấn đề ngập lụt, đề xuất giải pháp giảm thiểu, khắc phục.

Xác định rõ nhu cầu an táng, vị trí quy mô nghĩa trang, khoảng cách ly vệ sinh của nghĩa trang. Bổ sung vị trí, quy mô trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn, công trình phụ trợ, khoảng cách ly vệ sinh của cơ sở xử lý chất thải rắn. Nghiên cứu giải pháp phòng cháy, chữa cháy khu hiện hữu và định hướng mạng lưới cơ sở hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn thành phố Hồng Ngự.

Về hồ sơ, bản vẽ của đồ án: Bổ sung Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt; rà soát hệ thống bản vẽ theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

UBND tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các số liệu hiện trạng sử dụng đất và các dự án. Công tác rà soát các quy hoạch phân khu, chi tiết đã phê duyệt tại thị xã Hồng Ngự bảo đảm đúng quy định; kế thừa những nội dung phù hợp với định hướng phát triển thành phố Hồng Ngự trong giai đoạn quy hoạch mới; không hợp thức hóa sai phạm (nếu có) trong nội dung quy hoạch lần này. Nội dung Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hồng Ngự cần bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp khi được phê duyệt; đồng bộ và thống nhất với nội dung Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đang được UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lập theo ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 215/TTg-CN ngày 05/4/2023.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2304/BXD-QHKT.