Uncategorized

Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung phân

Chiều ngày 01/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đã chủ trì cuộc họp Tập thể UBND tỉnh để thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung phân khu tỷ lệ 1/5000 đô thị Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thị trấn Phước Hải có diện tích 1.566,05ha; được chia thành 05 phân khu. Trong tương lai, đây sẽ là đô thị trung tâm kinh tế quan trọng, phát triển ngành công nghiệp nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản của huyện Đất Đỏ, đồng thời là đô thị trọng điểm du lịch, có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng và tiền tiêu trong khu vực ven biển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Do đó, việc quy hoạch nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị Phước Hải; qua đó khai thác và phát huy các tiền năng, lợi thế của thị trấn Phước Hải để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ trên cơ sở coi trọng yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao mức sống của toàn thể nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội.

Về cơ bản, so với quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ đến năm 2020 đã được duyệt trước đây, nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung vẫn kế thừa tổ chức phân khu chức năng đô thị hiện hữu. Chỉ rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, định hướng không gian quy hoạch, giải quyết những bất cập, tồn tại trong quá trình phát triển đô thị để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Trên cơ sở các phân khu hiện hữu, đồ án đã đề xuất một số nội dung mới và định hướng phát triển cho đô thị tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chung như: điều chỉnh giảm quy mô trung tâm giống thủy sản tập trung, đề xuất quy hoạch thành đất phát triển du lịch và du lịch kết hợp dịch vụ thương mại; phát triển khu dân cư mới Long Phù kết hợp các khu ở với chức năng dịch vụ thương mại tại khu vực giáp xã Long Mỹ; tổ chức không gian các khu dân cư hiện hữu, đáp ứng yêu cầu về nâng cao điều kiện sống đồng thời giữ vững được bản sắc riêng của người dân trong vùng; cập nhật và có các đề xuất mở rộng các khu vực dành cho công cộng…

Sau khi ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Ông Nguyễn Văn Thọ đã cơ bản thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung phân khu tỷ lệ 1/5000 đô thị Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Tuy nhiên, Ông cũng đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứ làm rõ thêm một số vấn đề như: quy chuẩn xác định chiều cao tối đa các công trình để đảm bảo tính hài hòa của đô thị; chọn vị trí điểm nhấn của đô thị được quy hoạch; thống kê danh mục và thực trạng, tình hình triển khai các Dự án trong khu vực này…