Uncategorized

Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với đồ án

Ngày 01/6/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2221/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cho ý kiến đối với đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp (KCN) Hưng Phú thuộc Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Về sự phù hợp với quy định pháp luật: Theo hồ sơ gửi kèm văn bản số 1559/UBND-CTXDGT, khu vực lập quy hoạch có quy mô diện tích khoảng 345ha, gồm các chức năng chính là: (i) khu công nghiệp diện tích 214,55ha; (ii) khu bến cảng diện tích 76,4ha; (iii) khu hành lang bảo vệ đê diện tích 54,05ha. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng có trách nhiệm cho ý kiến bằng văn bản trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng KCN. Tuy nhiên, pháp luật về xây dựng không quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng đối với khu bến cảng và khu hành lang bảo vệ đê, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành về giao thông, đê điều và quy định pháp luật có liên quan.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình giao Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng KCN là phù hợp với quy định pháp luật.

Đề nghị xác định cụ thể phạm vi ranh giới của KCN, làm cơ sở quản lý đất đai, đầu tư xây dựng thống nhất với việc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật về quản lý phát triển KCN.

Đề nghị bổ sung hồ sơ lấy ý kiến, giải trình ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định.

Về sự phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và quy hoạch tỉnh Thái Bình: Khu vực lập quy hoạch chức năng KCN có vị trí, chức năng phù hợp với định hướng phát triển không gian tại Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 28/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo rà soát làm rõ việc thay đổi phạm vi, diện tích KCN so với định hướng phát triển không gian và quy hoạch sử dụng đất tại Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đã được phê duyệt. Trường hợp điều chỉnh quy mô, phạm vi ranh giới KCN nằm trong khu kinh tế, đề nghị phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình theo quy định pháp luật.

Về sự phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng: Trong phạm vi dự kiến phát triển KCN có tuyến đường liên khu vực của KKT Thái Bình (kết nối các xã Nam Phú, Nam Hưng, Nam Trung), tuyến nhánh sông Nam Hưng là tuyến thoát nước liên khu vực, khu nghĩa trang hiện hữu. Do đó, đề nghị xác định cụ thể quy mô diện tích tuyến giao thông, tuyến thoát nước và khu nghĩa trang nêu trên và không cân đối trong cơ cấu sử dụng đất KCN. Đề nghị xác định lại chỉ tiêu đất giao thông của KCN, bảo đảm tuân thủ quy định tại bảng 2.6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN01:2021/BXD.

Đối với khu vực cây xanh sử dụng hạn chế (cây xanh cách ly xung quanh KCN), đề nghị đề xuất cụ thể các chức năng được phép xây dựng với mật độ xây dựng tối đa 5%, bảo đảm thực hiện theo quy định tại mục 2.5.2  của QCVN01:2021/BXD.

Bộ Xây dựng lưu ý một số nội dung cần nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện như: Bổ sung các yêu cầu, định hướng chính tại quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đã được phê duyệt kèm theo quy định quản lý đã được ban hành có tác động tới khu vực lập quy hoạch phân khu xây dựng KCN. Theo quy hoạch chung khu kinh tế Thái Bình, khu bến cảng có vai trò là khu cảng chuyên dụng và cảng hàng hóa và có hướng tiếp cận chính từ đường tỉnh 33. Tuy nhiên, phương án quy hoạch phân khu đề xuất các hướng tiếp cận bến cảng chủ yếu từ các tuyến đường trục chính của KCN. Do đó, cần phân tích làm rõ khả năng tiếp cận khu bến cảng từ các khu vực chức năng khác trong Khu kinh tế Thái Bình; bảo đảm việc tiếp cận, khai thác sử dụng khu bến cảng là thuận lợi và thông suốt.

Nội dung thuyết minh và bản vẽ tại hồ sơ đồ án: Đề nghị thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 27 và phụ lục số V của Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo rà soát ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được phê duyệt. Hồ sơ quy hoạch sau khi được phê duyệt đề nghị đăng tải trên hệ thống cổng thông tin quy tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam http://quyhoach.xaydung.gov.vn/ theo quy định.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2221/BXD-QHKT.