Uncategorized

Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với việc điều

Ngày 31/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2203/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho ý kiến đối với việc điều chỉnh diện tích Khu công nghiệp Long Mỹ (giai đoạn 2) (sau đây gọi tắt là KCN Long Mỹ 2).

KCN Long Mỹ 2 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đến năm 2020 tại Văn bản số 456/TTg-CN ngày 17/4/2020 với quy mô diện tích là 100ha . Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát để lập quy hoạch KCN Long Mỹ 2, UBND tỉnh Bình Định đề xuất điều chỉnh lần đầu ranh giới, quy mô diện tích khu công nghiệp tăng 9ha (tương đương 9%) so với diện tích quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, diện tích sau khi điều chỉnh là 109ha, đồng thời do Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đang trong quá trình thẩm định và trình phê duyệt, do đó, việc UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh diện tích KCN Long Mỹ 2 là phù hợp với các quy định tại điểm a khoản 3 Điều 74 của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Định bổ sung luận cứ, lý do cần điều chỉnh tăng diện tích KCN Long Mỹ 2; đảm bảo không tác động tiêu cực tới các khu dân cư liên quan, các dự án, các quy hoạch đã có trước (nếu có) và tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, đất đai, nông lâm nghiệp, bảo vệ môi trường; tránh xảy ra khiếu nại, khiếu kiện, thất thoát; phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang trong quá trình thẩm định và trình phê duyệt.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2203/BXD-QHKT.