Uncategorized

Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn việc triển khai lập

Ngày 30/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2185/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn tháo gỡ khó khăn việc triển khai lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề nghị 1: “Đối với các xã nằm trong phạm vi Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc có phải lập quy hoạch chung xây dựng xã, quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn hay không. Trường hợp phải lập quy chế quản lý kiến trúc thì áp dụng theo đô thị hay nông thôn”. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo công văn số 1541/SXD-QHKT ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011), để cụ thể hóa quy hoạch trên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai lập và phê duyệt 15 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Như vậy, các khu vực (đô thị và nông thôn) trong đô thị Vĩnh Phúc đã được phủ kín quy hoạch (Quy hoạch chung và quy hoạch phân khu); do đó, để phục vụ công tác đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch thì không phải lập quy hoạch chung xây dựng xã; căn cứ khoản 2 Điều 31 Thông tư số 04/2022/TT-BXD “các xã thuộc quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt thì được xác định đã đảm bảo tiêu chí quy hoạch để xem xét, đánh giá công nhận xã nông thôn mới”.

Trường hợp phải lập quy chế quản lý kiến trúc (các khu vực trong đô thị Vĩnh Phúc) thì phải áp dụng theo đô thị.

Đề nghị 2: “Đối với các xã đã được phê duyệt Quy hoạch chung đô thị theo chương trình và kế hoạch phát triển đô thị của tỉnh, gồm các loại như sau:

– Các xã đã có quy hoạch chung đô thị được duyệt, nhưng chưa được công nhận khu vực dự kiến hình thành đô thị là đô thị loại V, thì việc lập quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc theo đô thị hay điểm dân cư nông thôn.

– Các xã đã có quy hoạch chung đô thị được duyệt và có quyết định công nhận khu vực dự kiến hình thành đô thị là đô thị loại V, thì việc lập quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc theo đô thị hay điểm dân cư nông thôn”.

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các xã đã được phê duyệt Quy hoạch chung đô thị theo chương trình và kế hoạch phát triển đô thị của tỉnh (bao gồm các xã đã có quyết định công nhận khu vực dự kiến hình thành đô thị là đô thị loại V và các xã chưa được công nhận khu vực dự kiến hình thành đô thị là đô thị loại V) thì tổ chức lập quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Công văn 2185/BXD-QHKT.