Uncategorized

Chỉ đạo tiếp tục đôn đốc tiến độ lập quy

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đôn đốc tiến độ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị với các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp và các khu chức năng trên địa bàn (Công văn số 3297/VP-KT, ngày 10/7/2023).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đôn đốc tiến độ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị với các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp và các khu chức năng trên địa bàn (Công văn số 3297/VP-KT, ngày 10/7/2023).

Theo đó, giao Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc, yêu cầu các đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch (UBND các huyện, thành phố) báo cáo về tiến độ, kế hoạch lập quy hoạch; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/12/2023 theo quy định. UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát kế hoạch tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt danh mục quy hoạch đối với các đồ án được UBND tỉnh giao đảm bảo theo đúng quy định; thực hiện quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo đúng quy định pháp luật hiện hành; định kỳ hằng tháng, hằng quý lập báo cáo gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, đồng thời đề xuất với UBND tỉnh thu hồi chủ trương cho tài trợ quy hoạch đối với các địa điểm lập quy hoạch đã quá thời hạn nghiên cứu, không đáp ứng theo yêu cầu./.