Uncategorized

Nam Định, Quảng Trị, Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 542/TTg-QHĐP ngày 14/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các địa phương với nội dung: “Quy định cụ thể điều kiện điều chỉnh và hồ sơ của đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết rút gọn đối với các dự án đã và đang triển khai.”

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2864/BXD-QHKT ngày 04/7/2023 có ý kiến như sau:

Điều kiện điều chỉnh, quy trình, nội dung điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng (quy hoạch chi tiết rút gọn) đã được quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết rút gọn thực hiện theo quy định tại các Điều 13, Điều 30 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2864/BXD-QHKT.