Uncategorized

Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 542/TTg-QHĐP ngày 14/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các kiến nghị của các địa phương, trong đó UBND tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Theo khoản 2 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị 2009 và Khoản 2 Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 “Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng”. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể các hình thức ký kết hợp đồng tài trợ và việc tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn kinh phí tài trợ để lập quy hoạch xây dựng. Đề nghị: (1) Quy định cụ thể. (2) hướng dẫn cụ thể các hình thức ký kết hợp đồng tài trợ và việc tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn kinh phí tài trợ để lập quy hoạch xây dựng để các địa phương có cơ sở thực hiện.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2863/BXD-QHKT ngày 04/7/2023 có ý kiến như sau:

Ngày 29/5/2023, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch. Theo đó, Thông tư số 32/2023/TT-BTC đã hướng dẫn cụ thể nguyên tắc thực hiện đối với việc tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho nhiệm vụ chi thường xuyên để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2863/BXD-QHKT.