Uncategorized

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu đô thị

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 3561/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu đô thị Sóc Sơn Khu 7, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã Phù Linh, Hồng Kỳ và Tân Minh, huyện Sóc Sơn.

Quy hoạch nhằm cụ thể hoá định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch chung Đô thị vệ tinh Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đến năm 2030 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt; có xem xét, lồng ghép phù hợp các định hướng mới của đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Bảo tồn và phát triển rừng phòng hộ theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, khớp nối đồng bộ với quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, hình thành các khu chức năng; Tạo lập không gian chuyển tiếp giữa khu vực trong và ngoài đô thị vệ tinh; Đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.

Quy hoạch là cơ sở đề triển khai tổ chức nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng và quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Quy mô diện tích đất lập quy hoạch khoảng 560,59 ha; Dự báo quy mô dân số đến năm 2023 khoảng 5.040 người.

UBND Thành phố giao các Sở, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cho UBND huyện Sóc Sơn phục vụ công tác nghiên cứu lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch ngành, chuyên ngành, lĩnh vực liên quan. UBND huyện Sóc Sơn chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về tổ chức lập, trình thẩm định phê duyệt quy hoạch.