Uncategorized

Hướng dẫn về công tác lập Kế hoạch thực hiện

Ngày 04/8/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 3499/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn về công tác lập kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị.

Theo đó, căn cứ Luật quy hoạch đô thị năm 2009 và các quy định pháp luật khác có liên quan, việc lập và kinh phí cho công tác Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch đô thị chưa được quy định cụ thể.

 Tuy nhiên, trong Luật quy hoạch đô thị năm 2009, tại Điều 12 có quy định về: Kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, Điều 14 có quy định về: Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, cũng như tại Chương V về Tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch. Như vậy, căn cứ vào quy định trên, cũng như căn cứ vào các cấp độ quy hoạch đô thị được duyệt, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương, từng giai đoạn; trên cơ sở trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị; UBND các cấp, các ngành có trách nhiệm lập Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch đô thị, đảm bảo theo quy định hiện hành.

Căn cứ Điều 46 Luật quy hoạch đô thị năm 2009 về rà soát quy hoạch đô thị và Điều 15 Luật Xây dựng năm 2014 về rà soát quy hoạch xây dựng, thì UBND các cấp có trách nhiệm rà soát các quy hoạch được duyệt. Trường hợp quy hoạch hết thời hạn, cũng như có sự điều chỉnh của quy hoạch cấp trên, quy hoạch ngành, đồng thời căn cứ tình hình phát triển kinh tế – xã hội và các yếu tố tác động đến phát triển, UBND các cấp phải có trách nhiệm báo cáo cơ quan phê duyệt quy hoạch để quyết định điều chỉnh.

Đối với các đồ án quy hoạch còn hiệu lực, thì căn cứ vào quy hoạch được duyệt, trên cơ sở đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư, UBND các cấp có trách nhiệm rà soát, lên kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện theo quy hoạch, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. Trường hợp các đồ án quy hoạch có sự điều chỉnh, làm thay đổi các dự án ưu tiên đầu tư, thì việc tổ chức thực hiện quản lý quy hoạch phải được điều chỉnh cho phù hợp với đồ án quy hoạch được duyệt.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3499/BXD-QHKT.