Uncategorized

Bộ Xây dựng cho ý kiến về điều chỉnh cục

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 12391/UBND-CN ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị cho ý kiến về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (sau đây viết tắt là Đồ án quy hoạch).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4004/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Về cơ sở và điều kiện điều chỉnh cục bộ: Việc lập Đồ án quy hoạch nhằm thực hiện Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch điện VIII) là có cơ sở.

Điều kiện lập Đồ án quy hoạch phù hợp với điều kiện điều chỉnh quy hoạch quy định tại khoản 10, Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Nội dung điều chỉnh cục bộ:

Nội dung 1: Điều chỉnh 52,3ha (trong đó có khoảng 32,5ha đất cảng biển thuộc bến container số 2 và khoảng 19,8ha đất mặt biển) thành đất công nghiệp để xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo Quy hoạch Điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số: 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023.

Nội dung 2: Điều chỉnh 11,9ha từ đất mặt biển thành đất xây dựng bến cảng (tiếp nhận tầu LNG) và đê chắn sóng.

Các nội dung cần làm rõ trước khi phê duyệt điều chỉnh: Bổ sung việc lấy ý kiến của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An có liên quan do nội dung điều chỉnh quy hoạch có phạm vi ảnh hưởng trực tiếp đến ranh giới đánh bắt hải sản Thanh Hóa – Nghệ An và ranh giới hành chính của 2 địa phương; Bổ sung phương án so sánh đối với nội dung 1 để xác định được ưu điểm vượt trội và hiệu quả của phương án chọn; Vị trí, quy mô diện xây dựng bến cảng (tiếp nhận tầu LNG) và đê chắn sóng (nội dung 2) phải được cơ quan có thẩm quyền xác định; Bổ sung dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

UBND tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch cấp quốc gia (quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia), quy hoạch vùng và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan.

Về tính xác thực của các số liệu đất đai, hạ tầng và công khai, minh bạch việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan; đảm bảo sự thống nhất, tránh để xảy ra khiếu kiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Khi tổ chức thực hiện quy hoạch điều chỉnh cục bộ phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

Báo cáo kết quả thực hiện điều chỉnh cục bộ theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa.

Chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy định.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4004/BXD-QHKT.