Uncategorized

Nghệ An phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện

Theo đó, tổng diện tích lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là 30.693,02 ha (306,93 km2). Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Diễn Châu với 37 đơn vị hành chính; về phía Bắc giáp huyện Quỳnh Lưu, phía Nam giáp huyện Nghi Lộc; phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây và Tây bắc giáp huyện Yên Thành.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu có tổng diện tích gần 307 km2, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Diễn Châu hiện nay.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Diễn Châu là vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm gắn với Khu kinh tế Đông Nam, định hướng xây dựng trở thành đô thị cấp thị xã trước năm 2030, phát triển kinh tế chủ đạo về đô thị dịch vụ, công nghiệp, thương mại, du lịch biển – sinh thái nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên và các di tích văn hóa lịch sử.

Quy hoạch vùng huyện Diễn Châu được định hướng phát triển thống nhất về không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với phát triển chung của vùng duyên hải tỉnh Nghệ An; phát triển hài hoà giữa các vùng đô thị và nông thôn, các vùng chức năng với các vùng miền. Tôn trọng tự nhiên, ứng phó với các vấn đề về biến đổi khí hậu để đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Quy hoạch xây dựng vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm gắn với Khu kinh tế Đông Nam, có vị trí quan trọng về kinh tế, văn hoá – xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng của vùng trung tâm phía Đông của tỉnh; đóng vai trò, chức năng quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội và hỗ trợ cung cấp các dịch vụ cho vùng liên huyện.

Định hướng xây dựng trở thành đô thị cấp thị xã trước năm 2030, phát triển kinh tế chủ đạo về đô thị dịch vụ, công nghiệp, thương mại, du lịch biển – sinh thái nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên và các di tích văn hoá lịch sử. Phát triển hài hoà với kinh tế nông, lâm, ngư cùng với kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng.

Quyết định cũng nêu rõ, cơ cấu kinh tế huyện dự báo chuyển đổi theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ du lịch, dịch vụ thương mại. Cụ thể:

Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10,5%-11%/năm. Tỷ trọng nông, lâm ngư nghiệp: 19%; công nghiệp – xây dựng: 37%; thương mại – dịch vụ 44%.

Giai đoạn 2025-2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12-13%/năm. Tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp: 10%; công nghiệp – xây dựng: 42%; thương mại – dịch vụ: 48%.

Giai đoạn 2030-2050, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13%/năm. Tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp: 5%; công nghiệp – xây dựng: 45%; thương mại – dịch vụ: 50%.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 85-90 triệu đồng; đến năm 2030 đạt 140 triệu đồng/người/năm.

Quy hoạch Diễn Châu được định hướng phân thành 2 vùng phát triển không gian

Quy hoạch Diễn Châu được định hướng phân thành 2 vùng phát triển không gian. Phân vùng I (vùng phía Bắc) gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Diễn Châu và các xã: Diễn Hoa, Diễn Thành, Diễn Ngọc, Diễn Phúc, Diễn Bích, Diễn Kỷ, Diễn Vạn, Diễn Kim, Diễn Tân, Diễn Tháp, Diễn Nguyên, Diễn Thái, Diễn Đồng, Diễn Xuân, Diễn Liên, Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Hoàng, Diễn Hùng, Diễn Hải, Diễn Yên, Diễn Đoài, Diễn Lâm, Diễn Trường, Diễn Quảng, Diễn Hạnh, Diễn Cát. Tổng diện tích 195,31 km2. 

Quy hoạch sẽ góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; văn hoá – xã hội phát triển lành mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh vững chắc.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nhằm mục tiêu tạo cơ sở pháp lý và chuẩn bị cho việc hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Diễn Châu đạt chuẩn nông thông mới; xây dựng kế hoạch phát triển và quy hoạch xây dựng hệ thống đô thị, nông thôn, các khu chức năng; xây dựng và công nhận đô thị Phủ Diễn đạt tiêu chí đô thị loại IV, đô thị Yên Lý, Đồng Thái, Minh Châu đạt tiêu chí đô thị loại V trước năm 2025; Xây dựng huyện Diễn Châu thành thị xã trong tương lai.

Định hướng chiến lược nhằm phát huy, sử dụng hợp lý, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh và những đặc thù của huyện Diễn Châu để phát triển bền vững kinh tế – xã hội.

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND huyện Diễn Châu phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức công bố quy hoạch, lập quy định quản lý quy hoạch trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; phối hợp với các Sở, Ngành liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch để thực hiện quy hoạch theo tiến độ và trình tự ưu tiên. Đồng thời giao các Sở, Ngành liên quan căn cứ quy hoạch được phê duyệt, phối hợp với UBND huyện Diễn Châu triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng của địa phương đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất.