Uncategorized

Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền

Ngày 22/8/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, phấn đấu đạt các mục tiêu cụ thể: Đạt tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh đến năm 2025 đạt trên 38%, đến năm 2030 đạt trên 43,18%. Số lượng đô thị toàn tỉnh đến năm 2025 khoảng 13 đô thị, đến năm 2030 khoảng 16 đô thị (01 đô thị loại II, 01 đô thị loại III, 03 đô thị loại IV, 11 đô thị loại V). Đến năm 2025, 100% các đô thị hiện có và đô thị mới có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị; bảo đảm tối thiểu 100% đô thị loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp đô thị. Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11 – 16% vào năm 2025, 16 – 26% vào năm 2030. Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6 – 8 m2 vào năm 2025, khoảng 8 – 10 m2 vào năm 2030. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 29,8 m2 vào năm 2025, đến năm 2030 đạt tối thiểu 33,5 m2. Đến năm 2025, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình tại đô thị, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh; tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%. Đến năm 2030, phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G, tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử đạt 100%.

 Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả tỉnh khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của các đô thị trực thuộc tỉnh đạt bình quân 25 – 30% vào năm 2025, 35 – 40% vào năm 2030. Xây dựng được mạng lưới đô thị thông minh trung tâm cấp vùng và cấp tỉnh kết nối với các đô thị trong vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Tầm nhìn đến năm 2045: Xây dựng các đô thị trực thuộc tỉnh với tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm cao của cả nước, đóng vai trò là đầu mối kết nối, trung tâm công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối theo hướng tăng trưởng xanh, hiện đại, thông minh, có khả năng chống chịu, thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Cơ cấu kinh tế đô thị phát triển theo hướng hiện đại với các ngành kinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỷ trọng lớn.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước được giao, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai 05 nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Thống nhất nhận thức, hành động về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị. Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững. Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành. Xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 148/NQ-CP, căn cứ những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được phân công, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh; tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 148/NQ-CP và Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện đến các tổ chức, cơ quan, nhân dân trong địa bàn tỉnh. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố định kỳ hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời gửi báo cáo đến Sở Xây dựng để theo dõi và tổng hợp.

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, tổng hợp đề xuất, xây dựng Chương trình của tỉnh về xây dựng, cải tạo, chỉnh trang đô thị và phát triển đô thị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh nhu cầu cần hỗ trợ để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển đô thị đề ra tại Nghị quyết số 148/NQ-CP, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các địa phương trong tỉnh bố trí, vận động thu hút đa dạng hóa nguồn lực để thống nhất thực hiện đầu tư có trọng tâm trọng điểm, đảm bảo đạt được mục tiêu Kế hoạch đề ra. Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu theo yêu cầu của Kế hoạch này tại các huyện, thành phố; hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để báo cáo cấp có thẩm quyền; định kỳ báo cáo và kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh về các biện pháp cần thiết đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển đô thị của tỉnh theo từng giai đoạn

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổng hợp kế hoạch, cân đối nguồn ngân sách địa phương cho các chương trình, dự án xây dựng, phát triển đô thị sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn theo quy định. Xây dựng định hướng thu hút và sử dụng các nguồn vốn hợp pháp; hướng dẫn các cơ quan chủ quản xây dựng danh mục các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA, vốn vay ưu đãi, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực cho thực hiện mục tiêu của Kế hoạch. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung, chủ động lồng ghép các quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 148/NQ-CP và 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Kế hoạch này trong các quy hoạch, kế hoạch, chương trình có liên quan để tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết số 148/NQ-CP. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.