Uncategorized

Yên Bái coi trọng cải cách hành chính, cải thiện

Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Ngày 5/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) để thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp, sau khi xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thảo luận dân chủ và biểu quyết thông qua 13 nghị quyết; trong đó có 10 nghị quyết về cơ chế, chính sách.

Cụ thể, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua các nghị quyết về Điều chỉnh Chủ trương Đầu tư Dự án Khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh Yên Bái; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý Khẩn cấp Kè chống Sạt lở và Chỉnh trị suối Nậm Kim khu vực xã Hồ Bốn (huyện Mù Cang Chải); Quy định cụ thể nhiệm vụ chi và mức chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh…

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của Trung ương vào điều kiện thực tế của địa phương để kịp thời triển khai, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long đề nghị ngay sau Kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết đảm bảo trình tự, thủ tục, quy trình theo quy định pháp luật hiện hành; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin đến cử tri kết quả của Kỳ họp, các nghị quyết đã được thông qua; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh ý kiến, kiến nghị của của tri; vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Để hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2023, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, chủ trương của Tỉnh ủy và tình hình thực tế, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Các địa phương thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và chủ động phương án phòng, chống thiên tai, hạn hán, cháy rừng, lụt bão có thể xảy ra trên địa bàn.

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu đúng quy định, để Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp cuối năm 2023.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Minh Tiến, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, do chuyển công tác khác./.