Uncategorized

Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4190/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2030.

Theo quyết định, chỉ số CCHC được ban hành nhằm theo dõi, đánh giá thực chất và khách quan kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các Sở, cơ quan tương đương Sở (các Sở), UBND các quận, huyện, thị xã (các huyện) trong quá trình triển khai thực hiện, giai đoạn 2023-2030. Cụ thể là xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các Sở, các huyện; Xác định thang điểm, phương pháp đánh giá cho các nội dung, tiêu chí đánh giá, làm cơ sở xác định Chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC áp dụng cho các Sở, các huyện được cấu trúc thành 8 nội dung đánh giá, với thang điểm là 100 về: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; Tác động CCHC đến phát triển kinh tế – xã hội Thành phố. Phương pháp thực hiện đánh giá kết hợp giữa đánh giá của Hội đồng thẩm định và đánh giá qua điều tra xã hội học.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ hướng dẫn các Sở, UBND cấp huyện triển khai công việc xác định Chỉ số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của Sở, UBND cấp huyện; tập huấn, bồi dưỡng đối với công chức chuyên trách CCHC của các Sở, UBND cấp huyện về công tác theo dõi, đánh giá và xác định Chỉ số CCHC.