Tin Tức

Hà Nội triển khai lập Quy hoạch Thủ đô Hà

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ và lộ trình triển khai thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể đối với sở ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo kết luận của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại Hội nghị lần thứ 12.

Do đó, trong quá trình lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội sẽ cập nhật, bổ sung các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, định hướng phát triển theo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan trong tình hình mới. Việc ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đảm bảo thống nhất chỉ đạo của UBND TP và đẩy nhanh tiến độ, chất lượng lập quy hoạch.

Để bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng quy hoạch, UBND TP. Hà Nội yêu cầu, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội (cơ quan lập quy hoạch) chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

 

Phạm vi nghiên cứu triển khai Kế hoạch là toàn bộ địa giới hành chính TP. Hà Nội, có tính tới mối liên hệ phát triển vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch; phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội và sở, ngành thành phố trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; là đầu mối liên lạc với  cơ quan chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác hướng dẫn tổ chức lập quy hoạch, tổ chức trình thẩm định, báo cáo tiến độ theo định kỳ.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội các nội dung liên quan đến tổ chức không gian, lập hệ thống bản đồ, bản vẽ trong quá trình lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; đảm bảo các nội dung điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội khớp nối, đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

Sở Tài chính phối hợp, hướng dẫn Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội thực hiện quy trình thủ tục, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính ngân sách.

Các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực phụ trách giai đoạn 2011-2020; cung cấp số liệu phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội và đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các định hướng quy hoạch.

UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội và đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các định hướng quy hoạch.

Ngoài ra, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được phân công chủ động, phối hợp triển khai những nội dung công việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.