Uncategorized

Thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu

Chủ tịch HĐND tỉnh vừa ký ban hành Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau chủ yếu thuộc địa bàn huyện Ngọc Hiển và một phần nhỏ diện tích thuộc huyện Năm Căn.

Theo đó, thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung chính: Tên đồ án, sự cần thiết lập quy hoạch; phạm vi, ranh giới, quy mô, tính chất, quan điểm, mục tiêu và các vấn đề chính cần giải quyết trong quy hoạch; các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật áp dụng; các yêu cầu về: Điều tra khảo sát hiện trạng thu thập tài liệu, nội dung chính của quy hoạch, hồ sơ sản phẩm; tổ chức thực hiện và nguồn kinh phí thực hiện lập quy hoạch.

Nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung đảm bảo bám sát Quyết định số 744/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030; quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Hiển, huyện Năm Căn; các quy hoạch khác có liên quan được phê duyệt trên địa bàn tỉnh và đảm bảo đúng quy định của văn bản pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định và chỉ đạo thực hiện đảm bảo chất lượng các công việc tiếp theo.