Uncategorized

Nâng cao hiệu quả công tác triển khai Quy hoạch

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, thời gian qua, công tác triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được các cấp ủy Đảng, chính quyền và địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát thực tế Dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Long An trong tháng 7/2023.

Mới đây tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư, có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ – Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh và các nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác triển khai Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An vừa ban hành Chỉ thị 58-CT/TU.

Để nâng cao hiệu quả công tác triển khai Quy hoạch tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị các cấp trong tỉnh tập trung quán triệt sâu, rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh tại Quyết định số 686/QĐ-TTg, ngày 13/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch.

Tăng cường huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác triển khai Quy hoạch tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, định hướng và khát vọng phát triển của tỉnh Long An trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Quy hoạch tỉnh đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp với nội dung cốt lõi là hình thành “3 vùng – 1 trung tâm – 2 hành lang – 6 trục” để định hướng cho sự phát triển, thu hút đầu tư của tỉnh, nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tập trung tổ chức tuyên truyền, công khai quy hoạch theo quy định; xây dựng, trình ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định; rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt để cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quổc gia về quy hoạch theo quy định.

Triển khai, thực hiện quán triệt, nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời theo các quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Quy hoạch tỉnh; nâng cao nhận thức, vai trò của quy hoạch đối với phát triển kinh tế-xã hội; xác định công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành. Qua đó, tổ chức triển, khai thực hiện quy hoạch kịp thời, hiệu quả phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng và cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác triển khai quy hoạch; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực để triển khai theo dõi, đánh giá, thực hiện công tác quy hoạch; kiên quyết chống tham nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách trong công tác quy hoạch; quản lý và triển khai, thực hiện quy hoạch, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, tăng cường trách nhiệm và phối hợp triển khai công tác quy hoạch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An chỉ đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác giám sát, phản biện để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai Quy hoạch tỉnh.