Uncategorized

Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy

Ngày 10/11/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng đến năm 2045, với sự tham dự của đại diện các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành; lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.


Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội nghị

Tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn cho biết, mục tiêu điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế xã hội đã được phê duyệt, Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định số 323/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải còn nhằm phát triển khu kinh tế với những vị thế và xu hướng phát triển mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá; xây dựng khu kinh tế tổng hợp năng động, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm là trung tâm kinh tế biển của khu vực Bắc Bộ, là động lực thúc đẩy sự phát triển của thành phố Hải Phòng; làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án đầu tư xây dựng.

Phạm vi khu vực lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải theo Quyết định số 13/2021/QĐ-TTg ngày 25/3/2021, khoảng 22.540ha. Ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch có vi chỉnh theo định hướng phát triển không gian và sử dụng đất của Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật dự kiến áp dụng tại khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải tuân thủ chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế một cách phù hợp, áp dụng các tiêu chí chất lượng cao để làm cơ sở dung nạp hạ tầng kỹ thuật, dân cư và có dự trữ ở giai đoạn dài hạn.

Nhiệm vụ đặt ra các yêu cầu chính: phân tích đánh giá các định hướng chiến lược lược quốc gia và của thành phố Hải Phòng đối với khu vực Đình Vũ – Cát Hải nhằm khai thác phát triển tối ưu các quỹ đất, tiềm năng phát triển các khu vực; đề xuất các khu chức năng, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hợp lý cho khu kinh tế…Bên cạnh đó, Nhiệm vụ yêu cầu trong quá trình lập đồ án quy hoạch cần rà soát các chương trình, dự án, đồ án có liên quan và tình hình thực hiện Quy hoạch chung năm 2012 đến nay; đánh giá tổng hợp hiện trạng, xác định các vấn đề cần giải quyết, đề xuất các nội dung trọng tâm cần điều chỉnh trong quy hoạch mới; phân tích, đánh giá vai trò, vị trí, tiềm năng và động lực phát triển của khu kinh tế; dự báo và đề xuất các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; đề xuất mô hình phát triển khu kinh tế; đề xuất định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật; các giải pháp bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh quốc phòng; nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các hội, hiệp hội chuyên ngành nhất trí với lý do, sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải đến năm 2045 nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Khu kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 323/QĐ-TTg. Các chuyên gia thành viên Hội đồng cũng góp ý về một số nội dung cần cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, đề nghị đơn vị tư vấn, UBND thành phố Hải Phòng nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, trong đó tập trung làm rõ cơ sở pháp lý thực hiện điều chỉnh quy hoạch; làm rõ phạm vi ranh giới điều chỉnh quy hoạch; đánh giá việc tổ chức thực hiện các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở đề xuất những nội dung cần điều chỉnh; làm rõ cơ sở khoa học của các dự báo về dân số, lao động; đánh giá và dự báo sử dụng đất; làm rõ không gian đất liền, không gian mặt biển; rà soát các bản đồ, bản vẽ đảm bảo chính xác; đánh giá mức độ thu hút đầu tư, làm rõ các chỉ tiêu sử dụng đất của khu kinh tế.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo tư vấn sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh và hồ sơ Nhiệm vụ, để UBND Thành phố Hải Phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.