Uncategorized

Tiếp tục đem lại sự hài lòng cho người dân

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC được sử dụng để đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm – Ảnh: VGP

Tháng 8/2023, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 4190/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của Sở, cơ quan tương đương Sở và các quận, huyện, thị xã thuộc Hà Nội giai đoạn 2023-2030. UBND Thành phố cũng ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính được sử dụng để đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của Sở, địa phương. Theo đó, căn cứ Bộ tiêu chí để chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính dựa trên 8 nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động cải cách hành chính đến phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

Tại quận Hai Bà Trưng, quận triển khai Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) này bao gồm 102 tiêu chí trên 8 lĩnh vực; trong đó có 80 tiêu chí thẩm định và 22 tiêu chí điều tra xã hội học.

Để triển khai nhiệm vụ này, các đơn vị đã chủ động rà soát và chuẩn bị tài liệu minh chứng, phục vụ việc chấm điểm, đến hết tháng 10/2023 quận đã hoàn thành 63/80, việc tự chấm điểm của các đơn vị thuộc quận đã kết thúc vào ngày 15/11/2023.

Để nâng cao chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, trong năm qua, quận đã đưa nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong CCHC vào triển khai, đồng thời các phường tiếp tục báo cáo đề xuất UBDN quận đối với 5 sáng kiến trong công tác CCHC gồm: Sáng kiến “Ngày thứ 3 không hẹn và ngày thứ 6 không chờ” (phường Phạm Đình Hổ); sáng kiến “Một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” (phường Đồng Tâm); phường Trương Định đua ra 2 sáng kiến “Thực hiện ủy quyền tại nhà đối với người ốm đau, bệnh tật, không đi lại được, thuộc đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và mô hình “Đồng phục các ngày trong tuần”; sáng kiến “Ngày thứ tư hạnh phúc” (phường Quỳnh Lôi).

Để triển khai đánh giá hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, quận đã phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội triển khai lấy phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công trên địa bàn quận. Phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng phương án điều tra, thẩm định mẫu phiếu, phục vụ khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trên địa bàn quận.

Hàng tháng, tại bộ phận Một cửa quận và 18 phường đều chủ động tiến hành lấy phiếu với cá nhân, tổ chức khi tới giao dịch tại quận, phường. Đối với tháng 10/2023, tỉ lệ người dân, tổ chức đánh giá mức “rất hài lòng” hoặc “hài lòng” đối với sự phục vụ của các cơ quan đơn vị thuộc quận là trên 99%.

Còn tại quận Đống Đa, quận cũng ban hành kế hoạch triển khai tự đánh giá Chỉ số CCHC các phòng chuyên môn với yêu cầu đánh giá, chấm điểm bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan. Bộ tiêu chí đánh giá với các phòng chuyên môn được cấu trúc thành 7 lĩnh vực, 29 tiêu chí và 22 tiêu chí thành phần. Đến nay, các phòng chuyên môn đã tự đánh giá, theo dõi, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình và gửi về UBND quận trước ngày 8/12, quận sẽ tổng hợp và báo cáo với UBND Thành phố.

Tại quận Đống Đa, công tác cải cách hành chính đã được các cấp chính quyền từ quận đến cơ sở triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đã tạo được sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động trong quá trình thực thi công vụ.  Số lượng kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quận đến hết tháng 9/2023 là trên 7.700 hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 100%. Số lượng kết quả giải quyết thủ tuch hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các phường thuộc quận là trên 61.600 hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 100%.

Hiện nay, 100% bộ phận “Một cửa” các phường của UBND quận Đống Đa triển khai thực hiện thủ tục hành chính không chờ.

Tại hội nghị “Đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2023” tổ chức vào tháng 11/2023, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết, đa số các ý kiến đều đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn quận đã trách nhiệm trong thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính, tuy nhiên trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính còn một số vướng mắc.

Vì vậy, Phó Chủ tịch quận Đống Đa Hà Anh Tuấn đã yêu cầu thời gian tới các phòng, ban chức năng của quận cũng như các phường tăng cường công tác trao đổi, đối thoại, lắng nghe các ý kiến từ thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và người dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính để giải quyết kịp thời, đáp ứng các quyền lợi, nhu cầu chính đáng của người dân và các cơ quan, đơn vị.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị của Hà Nội được đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đã triển khai kế hoạch, xây dựng báo cáo tự đánh giá gửi về Sở Nội vụ. Theo kế hoạch của UBND Thành phố, đối với đánh giá của Hội đồng thẩm định, các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã tự đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan mình theo các tiêu chí được UBND thành phố ban hành. Điểm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị được Hội đồng thẩm định của thành phố thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh.

Trước đó, UBND TP. Hà Nội công khai kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tháng 11/2023 của Thành phố: Tổng số điểm Thành phố đạt 51,39/100 điểm, xếp hạng 55/63 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến xử lý đúng hạn đạt 93,79%; hồ sợ nộp trực tuyến xử lý quá hạn là 6,21%. Tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 16,78%.

Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 83,26%.