Uncategorized

Bộ Xây dựng góp ý đồ án Quy hoạch phân

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5895/UBND-CNN&XD ngày 16/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc xin ý kiến thống nhất đối với đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Yên Bình 3, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (gửi kèm hồ sơ Đồ án quy hoạch).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 55/BXD-QHKT ngày 04/01/2024 có ý kiến như sau:

1. Về căn cứ, cơ sở lập quy hoạch

Theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023: Phương án quy hoạch và phát triển các khu chức năng có định hướng khu công nghiệp Yên Bình 3 là khu công nghiệp quy hoạch mới, địa điểm thuộc huyện Phú Bình, diện tích khoảng 300 ha.

Theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình đến năm 2040 được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 14/12/2022, định hướng quy hoạch Khu công nghiệp Yên Bình 3 tại xã Điềm Thụy, Nga My (huyện Phú Bình), diện tích khoảng 300 ha.

Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Yên Bình 3, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2023.

2. Sự phù hợp với quy chuẩn

Cơ cấu tỷ lệ đất giao thông, đất cây xanh, đất khu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Yên Bình 3 phù hợp quy định về tỷ lệ tối thiểu đối với khu công nghiệp theo bảng 2.6 Mục 2.5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; bổ sung thuyết minh về bố trí đảm bảo Khoảng cách an toàn về môi trường quy định tại mục 2.5.2 QCVN 01:2021/BXD.

Đối với chỉ tiêu tầng cao xây dựng dự kiến 05 tầng tại các lô đất xây dựng nhà máy, đề nghị lưu ý phù hợp với quy định: “Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa là 70%. Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%.” (mục 2.5.3 QCVN 01:2021/BXD) 

3. Một số ý kiến về nội dung đồ án

Cơ quan lập quy hoạch chịu trách nhiệm về: tính chính xác của số liệu, thông tin, các tài liệu, cơ sở dữ liệu, bản đồ phục vụ lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Yên Bình 3; nội dung đánh giá hiện trạng, thực trạng dân cư, đất ở nông thôn (124,26 ha chiếm khoảng 41% tổng diện tích khu vực lập quy hoạch), đất trồng lúa nước (35,03 ha, chiếm khoảng 23%), đất rừng (42,75 ha, chiếm khoảng 14%) đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp. Bổ sung đánh giá kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực quy hoạch khu công nghiệp với hệ thống hạ tầng huyện Phú Bình, đô thị Điềm Thụy bảo đảm yêu cầu kết nối, sự phù hợp, đồng bộ các quy hoạch theo quy định. 

– Làm rõ phạm vi quy mô diện tích lập quy hoạch 300,99 ha (tại Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch: diện tích quy hoạch khu công nghiệp: dự kiến 300 ha) bảo đảm không chồng lấn với định hướng sử dụng đất theo các quy hoạch khác có liên quan được cấp thẩm quyền phê duyệt.

– Các giải pháp quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phải đảm bảo kết nối đồng bộ, phù hợp với hệ thống hạ tầng chung của khu vực về tổ chức giao thông, cao độ nền xây dựng, thoát nước mưa, thoát nước thải, cung cấp năng lượng, vệ sinh môi trường,… phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình, Quy hoạch chung đô thị Điềm Thụy, các quy hoạch khác tại khu vực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Rà soát nội dung phương án, giải pháp cấp nước phòng cháy chữa cháy trong đồ án quy hoạch đảm bảo các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và quy định tại Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

4. Hồ sơ quy hoạch: Đề nghị Cơ quan tổ chức lập quy hoạch rà soát bổ sung dự thảo Quy định quản lý theo đồ án; dự thảo Quyết định phê duyệt; các văn bản pháp lý liên quan về việc lấy ý kiến, tiếp thu giải trình ý kiến các Sở, ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan tại địa phương.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư, ý kiến Hội đồng thẩm định về nội dung đồ án quy hoạch; bảo đảm sự phù hợp, thống nhất đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Bình 3 với Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình, Quy hoạch chung đô thị Điềm Thụy và Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt; tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, đô thị, quy định của pháp luật khác có liên quan (đất đai, lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường,…); đảm bảo việc bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở, nhà ở xã hội, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp, pháp luật về nhà ở; đồng thời, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho người có nhà ở bị giải tỏa trong khu vực quy hoạch theo quy định pháp luật hiện hành.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 55/BXD-QHKT.