Uncategorized

Hướng dẫn lập quy hoạch tại Khu công nghiệp Đông

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 130/UBND-ĐT ngày 12/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập quy hoạch tại Khu công nghiệp Đông Anh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 626/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị N6, tỷ lệ 1/5000 tại Quyết định số 6600/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 cho khu vực có tính chất là khu vực đô thị hỗn hợp công nghiệp – dân dụng với quy mô quy hoạch khoảng 726 ha, bao gồm các chức năng đất dân dụng, dân dụng khác, đất công nghiệp và phụ trợ, trong đó đất nhóm công nghiệp quy mô khoảng 311,14 ha (khoảng 42,9% diện tích phân khu đô thị N6).

Theo quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch xây dựng khu công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Điều 9). Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, quy hoạch phân khu xây dựng được lập cho khu vực chức năng có quy mô dưới 500 héc ta làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng (khoản 2 Điều 25), bản vẽ của đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng được thể hiện theo tỷ lệ 1/2.000 (điểm b khoản 2 Điều 27).

Khu công nghiệp Đông Anh với quy mô khoảng 361 ha (khoảng 49,7% diện tích phân khu đô thị N6) cần được lập quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng tỷ lệ 1/2000 để cụ thể hóa phạm vi, ranh giới, quy mô, với đầy đủ các nội dung yêu cầu, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng và lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 626/BXD-QHKT.