Uncategorized

Hướng dẫn thực hiện quy định chuyển tiếp Luật Kiến

Ngày 07/02/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 617/BXD-QHKT gửi Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp về việc hướng dẫn thực hiện quy định chuyển tiếp Luật Kiến trúc 2019.

Theo đó, khoản 2 Điều 41 Luật Kiến trúc ngày 13/6/2017 quy định chuyển tiếp về “Kế hoạch tuyển chọn” trước ngày Luật Kiến trúc 2019 có hiệu lực thi hành (01/7/2020) thì được tiếp tục tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc theo Kế hoạch đã được duyệt đến 31/12/2021.

Đối với “Quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn” đã được phê duyệt trước ngày Luật Kiến trúc 2019 có hiệu lực, thì thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng và pháp luật liên quan, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 617/BXD-QHKT.