Uncategorized

Hướng dẫn tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án

Ngày 18/3/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 1146/BXD-QHKT gửi Công ty TNHH Bất động sản Điền Long Bình Phát hướng dẫn tổ chức lập Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Long Bình Phát tại xã Phước Sang và xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

1. Theo nội dung văn bản số 02-2024/LBP-CV ngày 09/01/2024 của Công ty TNHH Bất động sản Điền Long Bình Phát, khu đất dự kiến thực hiện dự án khu nhà ở Long Bình Phát có quy mô diện tích khoảng 196.890,7m2 (Dự án); vị trí thuộc khu vực nông thôn tại các xã Tân Hiệp và Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; Dự án đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 với mục tiêu: “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, thuê mua).”.

2. Về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết đối với Dự án:

Do thông tin tại văn bản chưa làm rõ tính chất đầu tư xây dựng của dự án là nhà ở đô thị  hay nhà ở nông thôn nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở trả lời về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết của Dự án. Đề nghị Quý Công ty liên hệ, làm việc với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để xác định rõ tính chất của Dự án.

Trường hợp Dự án thuộc khu vực đã được định hướng, xác định là điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch chung xây dựng các xã Tân Hiệp và xã Phước Sang được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trách nhiệm tổ chức lập, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thực hiện theo quy định tại Điều 29, Điều 32 và Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Luật số 35/2018/QH14. Trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng; nội dung phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã Tân Hiệp, quy hoạch chung xây dựng xã Phước Sang đã được phê duyệt; quy định, yêu cầu về quy hoạch xây dựng nông thôn được quy định tại mục 2.16 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01/2021/BXD.

3. Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Luật Đấu thầu năm 2023 đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, đã quy định cụ thể về hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, vì vậy, việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chi tiết tuân thủ theo quy định pháp luật về đấu thầu. Đề nghị Quý Công ty liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1146/BXD-QHKT.