Uncategorized

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng,

Vừa qua, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng tháp có Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu, Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý hoạt động đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt, đặc biệt đối với các khu vực ven sông; xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương lập Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh để làm cơ sở triển khai các quy hoạch xây dựng (quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị v.v..) và các quy hoạch chuyên ngành trên địa bàn tỉnh; quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, cần phải xem xét, nghiên cứu cập nhật, lồng ghép các dự án, công trình hạ tầng thiết yếu ưu tiên đầu tư đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị thực hiện theo quy hoạch, chương trình phát triển đô thị.

Cùng với đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành Quy hoạch các huyện, thành phố trong năm 2024; tăng cường rà soát, điều chỉnh các cấp độ quy hoạch phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; rà soát, bổ sung nội dung về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị (nếu có); bảo đảm sự thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch để thực hiện quản lý phát triển đô thị và lập dự án đầu tư xây dựng hiệu quả, đồng bộ v.v..